Ferruginous Duck x Baer's Pochard (hybrid) (Aythya nyroca x baeri) Birds  | Hybrid