Scrub Nightjar (Nyctidromus anthonyi) Birds  | Species