Tawny Tit-Spinetail (Sylviorthorhynchus yanacensis) Birds  | Species